Stipendium

Ellen Keys ville, att efter hennes död skulle Strand bli ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor. Där skulle de få vila upp sig några veckor under sommaren. Denna verksamhet lever vidare och Strand tar idag emot stipendiater i fem tvåveckorsperioder från maj till september.

Ansökningsperiod 1 december till 31 januari. Enbart digital ansökan via hemsidan.

Ellen Key själv skriver:

”[…]Redan nu har jag i någon mån börjat bruka Strand till sitt framtida ändamål och, sedan det blivit helt i ordning, hoppas jag var sommar få ned någon eller några av ”Tolfternas” vilobehövande arbeterskor. Efter min död skall vilohemmet vara öppet under denna bygds vackraste tid: d.v.s. från halva april till halva oktober, Under hoppet att de fyra, som åt gången kommer att mottagas, kunde erhålla omkring fyra veckors ledighet vardera, bleve det sålunda under varje halvår tjugofyra arbetande kvinnor, som här finge vila, utan någon annan kostnad än vad fritiden från arbetet kan medföra och utan andra villkor än att de äger den kultur, som kräves för att fullt värdera och vårda vad Strand bjuder. För mer än fyra åt gången finns ej plats ty Strand har endast ett stort mat- och sällskapsrum samt fem sovrum. Just genom att antalet besökande inskränks främjas ändamålet: vila och trevnad. Jag hoppas att alla alltid skola känna sig som gäster i ett enskilt hem, ett hem, där värdinnan är borta men hennes gäster behandlas i hennes anda.”

Ur: Något om vila och om ett vilohem” (av Ellen Key i Julfacklan 1912)

 

Stipendium sommaren 2023

Sök via formuläret som ligger här under. Ansökan är öppen från den 1 december 2022 till 31 januari 2023. Lycka till! GDPR här kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in via hemsidan.

läs mer

Ansökningsperioden är avslutad

Nu är ansökningsperioden avslutad för 2022. Vi tackar för alla ansökningar som har kommit in. Stipendiekommitén kommer nu att sammanträda och utse 2022 års stipendiater samt reserver. Vi räknar med att ge besked under mars månad. Då aktuella stipendiater kommer att...

läs mer

Ansökningsperioden är avslutad

Nu är ansökningsperioden avslutad för i år. Vi tackar för alla ansökningar som har kommit in. Stipendiekommitén kommer nu att sammanträda och utse 2020 års stipendiater samt reserver. Vi räknar med att ge besked under mars månad. Då aktuella stipendiater kommer att...

läs mer

Läs mer om stipendium på Ellen Keys Strand

Bakgrund stipendium Tolfterna

Redan när Ellen Key var nyinflyttad på Strand hade hon bestämt sig för att grunda stiftelsen Strands vilohem för arbetande kvinnor. Stiftelsen skulle ta över vården av huset efter hennes död och ta emot vilobehövande kvinnor som gäster. Key hade hittat sitt paradis på jorden och ville dela med sig av det till de kvinnor som arbetade långa dagar i fabriker, syateljéer och hushållen. De som behövde, men inte hade möjlighet att komma bort från vardagsslitet och det ohälsosamma stadslivet. På Strand skulle de få vandra i Ombergsskogarna, se solen gå ner över Vättern och läsa en bok vid skymningsbrasan. De skulle få chans att ”räta ut sig både andligt och lekamligt” som hon uttryckte det. Vila och trevnad var avsikten.

Grundandet av vilohemmet ingick i Keys djupa engagemang för arbetarklassens kvinnor. Att förbättra deras hårda liv var en central fråga för henne. Hon verkade för arbetarkvinnornas rättigheter och ansåg bland annat, till skillnad från många andra, att rösträtten skulle omfatta även dem. Key menade att det var arbetarklassens kvinnor som behövde stöd och hjälp. De övre klassernas kvinnor hade långt bättre möjligheter att själva påverka sina liv.

Under de år Key bodde i Stockholm mötte hon många kvinnor ur arbetarklassen, bland annat på Stockholms arbetareinstitut där hon var en flitig föreläsare. Men framför allt lärde hon känna arbetarkvinnor via Tolfternas samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, en kvinnoförening som Key startade tillsammans med sin vän Amalia Fahlstedt 1892.

Syftet med Tolfterna var att arrangera samkväm där kvinnor från olika social bakgrund kunde diskutera gemensamma frågor och överbrygga klassgränserna. Tanken var att man skulle lära sig av varandras erfarenheter, Ellen Key kallade det för “den ömsesidiga hjälpens tanke”. Syftet var även att i folkbildande anda ge arbetarkvinnor tillgång till kunskap och kultur.

Key och Fahlstedt engagerade vänner och bekanta som ledare för samkvämen och här kom Keys stora nätverk väl till pass. Anna Lindhagen, Kerstin Hesselgren och Anna Whitlock är några av alla de som medverkade. Ledarna var indelade i sex grupper om tolv personer, därav namnet tolfterna. Grupperna bjöd i sin tur in ett femtiotal arbetarkvinnor åt gången till samkväm enligt ett rullande schema.

Samkvämen var populära och omtalade. På programmet stod bland annat föredrag, musik och högläsning. Diskussioner om aktuella frågor som rösträtten och bostadsfrågan förekom ofta men lika ofta dansade man eller lekte lekar. Som avslutning drack man te, åt smörgås och samtalade. Ofta pågick samkvämen till framåt elva på kvällen och man fick släcka belysningen för att få sällskapet att bryta upp. Men trots trevligheterna fanns det svårigheter. Klasskillnaderna blev ibland obekvämt synliga och klasshatet kunde blossa upp i diskussionerna. Det var inte lätt att mötas över gränserna och förstå varandra alla gånger.

Med åren minskade antalet medlemmar men föreningen fanns ändå kvar ända till 1965. När det sista samkvämet hölls var Tolfterna en åldrad skara där flera varit med sedan ungdomen.

Ellen Key kan beskrivas som Tolfternas ideolog och mittpunkt. Hennes idéer präglade verksamheten, hon höll kontakten med gruppen livet ut och besökte samkvämen när hon var i Stockholm. När hon grundade Strands vilohem för arbetande kvinnor tänkte hon på vännerna i Tolfterna. På samkvämen hade de talat flera gånger om svårigheterna för arbetare att få ledigt och att kunna komma ut i naturen. Key visste att behovet var stort. En av medlemmarna utnämnde hon till styrelseledamot för stiftelsen och så gav hon Tolfternas medlemmar företräde som gäster. Men redan under åren på Strand bjöd hon in dem två i taget till Strand om somrarna.

Nyinflyttad på Strand skrev hon till Tolfterna om sina planer, de vi idag vet blev verklighet: ”I år komma så många av mina syskon och vänner att titta på mig och Strand, så mina gästrum blir nog fulla jämt. Men senare skall jag nog- om jag lever – plocka hit den ena eller andra av tolfternas medlemmar på ett besök. Och lever jag icke, då komma de som mina gäster i alla fall – gäster som skola finna allt sig likt, bara det att jag är borta.”

Text: Lisbeth Håkansson Petré

Bild: ur Ellen Keys Strands bildarkiv

För mer läsning om Tolfterna se: http://bada.hb.se/bitstream/2320/13832/1/mag14_5.pdf

Historik

Allt sedan Ellen Key öppnade sitt Strand i juni 1911 har gäster tagits emot i hennes hem. Key ville se hur huset skulle fungera för dem som skulle bo där när hon inte längre fanns kvar. Redan 1927, året efter Key gick bort, påbörjade Stiftelsen sitt arbete med gästhemmet – fyra kvinnor togs emot per gång, en månad i taget, precis som Ellen Key förespråkat.

En hushållerska och en kokerska tog hand om kvinnorna. Gästerna valdes ut från föreningen Tolfterna, som Key själv startat (se mer under BAKGRUND).  Kvinnorna skulle vara befriade från allts slags hushållsarbete – man fick brodera och påta i trädgården, det var allt – för att kunna ägna sig helt åt sig själv, och sin förkovran. Därför var tre kategorier helt förbjudna att vistas på Strand: män, barn och husdjur. Samma regler gäller än idag. Flera brukar uttrycka det så: att få tänka tanken klart, utan avbrott.

Efter att Tolfterna upphört i början på 1960-talet breddades möjligheten att söka, och alla kvinnor med stort intresse för Ellen Keys områden, t ex lärare, kunde söka stipendium för att få fördjupa sig i böckerna och omgivningen. Visserligen är det numera självhushåll, men fortfarande är det viktigaste att ta hand om sig själv. Att “sträcka ut sig andligen och lekamlingen” som Ellen Key uttryckte det.

Under årens lopp har mer än 1800 personer varit stipendiater på Strand. Fyra personer per period tas fortfarande emot, och man stannar numera i fastlagda 2-veckorsvistelser. Är du intresserad av att söka stipendium?

Läs mer under ANSÖKNINGSREGLER.

Ansökningsregler

KORT PRESENTATION

Ellen Keys Stiftelse Strand fullgör sitt uppdrag att förvalta Ellen Keys kulturella och världsliga arv bl.a. genom att söka bibehålla och vårda fastigheten Strand, såväl interiört som exteriört, i det skick den var vid Ellen Keys bortgång 1926.

Även om Strand sommartid kan beses av besökande vid dagliga visningar under månaderna maj till september, föreskrev Ellen Key uttryckligen i sitt testamente, att Strand skulle vara en levande och aktiv inrättning i dagens samhälle genom att kunna upplåtas för stipendiater, främst för kroppsarbetande kvinnor utan möjlighet till semester av annat slag.

Idag är denna ändamålsbestämmelse breddad och stiftelsen söker leva upp till Ellen Keys vilja genom att Strand får bebos av kvinnor, vilka har intresse och behov av att få ta del av Ellen Keys tänkesätt och värderingar, och samtidigt kan beredas avskildhet för egen personlig utveckling och fortbildning (studier), främst inom ämnesområden som låg Ellen Key nära.

Strand är således inte bara ett museum över Ellen Keys liv och gärning utan också en levande miljö, som förhoppningsvis liksom tidigare, kan utgöra en inspirationskälla för andra. Räkna dock med minst två visningar per dag under maj och juni, måndagar är det alltid stängt. I september är det lugnare och färre besökare.

ANSÖKNINGSREGLER

Sökanden skall vara kvinna och över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m. och vara ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.

Företräde ges åt dem, som styrelsen tror kunna uppskatta, vårda och akta Strands atmosfär och egenart och som också söker en rofylld miljö för egen utveckling, förkovran och studier, främst inom ämnes- och intresseområden som omfattades av Ellen Key.

Ansökan görs till stiftelsen enligt särskilt formulär för vistelse och enligt förutbestämda perioder som anges i ansökningsformuläret, under maj, juni och september varje år. Detta ansökningsformulär finns här på hemsidan mellan december och januari och det är bara då det är möjligt att söka stipendiet. Fyra stipendiater kan mottas samtidigt.

Under uttagningsprocessen kan ytterligare kontakt komma att tas med den sökande, se därför till att ange korrekta kontaktuppgifter i din ansökan. Besked om antagning skickas ut via e-post. Vid avslag skickas inget besked ut.

I god tid före vistelsen skall föreståndaren på Ellen Keys Strand,telefon 0144 – 330 30, e-post:  info(a)ellenkey.se kontaktas för anmälan om ankomsttid och andra praktiska ting.

Mer information under VISTELSEBESTÄMMELSER.

Välkommen med Din ansökan mellan december och januari!

Vistelsebestämmelser

Stipendiatperioderna på Ellen Keys Strand sammanfaller med Strands dagliga (utom måndagar) öppethållande för allmänheten. Räkna med minst två visningar per dag under maj och juni. I september är det lugnare.  I avvägningen mellan denna verksamhet och styrelsens strävan att bereda stipendiaterna en lugn och rofylld miljö kan givetvis intressekonflikter uppstå. För att undvika sådana är det nödvändigt med förståelse för och ömsesidigt hänsynstagande till besökare och andra medstipendiater. Därför skall nedanstående bestämmelser efterföljas : 

1. Män, barn och husdjur får inte vistas på Strand annat än – efter samråd med föreståndare och övriga stipendiater – som besökare dagtid och inte heller vara mat- eller kaffegäster. För personliga besök ansvarar stipendiaten själv.

2. Boendet innebär självhushåll. Mathållning (inköp, tillagning och diskning) ombesörjes av den boende själv men kan också samordnas med övriga medboende. Kök och gemensamhetsutrymmen skall vara avstädade före visning, och inga personliga föremål får finnas framme. Mat och dryck får endast förtäras på av föreståndaren anvisade platser. Rökning är inte tillåten varken inne i huset eller i trädgården. Ibland bor Strands guider och föreståndare i huset under stipendatperioderna.

3. Av hänsyn till övriga besökande och boende får ev. handtvätt och tvätthängning endast ske i samråd med föreståndaren. Hängd tvätt skall omhändertas före visningar. Likaså skall utomhusvistelse på Strand endast ske på ett sådant sätt och i en sådan klädsel att andra personer inte generas eller blir störda.

4. Stipendiaterna skall innan användning av böcker och andra museiföremål först tillfråga föreståndaren. Böcker som lånas från biblioteket får endast läsas på för där avsedd plats och med lämpligt underlag och inte tas med in på gästrummen. 

5. Gästrummen visas inte för besökare, och alla dörrarna till rummen är låsbara. Stiftelsen och föreståndaren ansvarar inte för stipendiaternas tillhörigheter.

6. Enligt Ellen Keys testamentariska bestämmelser förväntas stipendiaterna på Strand för gemensam trevnad kunna delta i enklare trädgårdsgöromål och efter förmåga medverka till att vårda miljön på Strand. 

7. Föreståndaren äger rätt att i samråd med övriga stipendiater avbryta vistelsen för den som uppträder olämpligt eller störande av ordning, miljö eller atmosfär. Vid insjuknande som kräver vård och tillsyn kan föreståndaren föreskriva att vistelsen genast avbryts.

8. I övrigt förväntas boende följa föreståndarens instruktioner och anvisningar i varje särskilt fall, samt respektera medstipendiaternas önskemål om ro och avskildhet. Samverkan och hänsynstagande skall vara mottot för stipendiater och andra verksamma på Strand.

Välkommen med din ansökan!