GDPR

Ellen Keys stiftelse Strand

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter (Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är stiftelsen.

Personuppgifter som du lämnar i din ansökan behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till stipendium.
Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade som längst i 5 år. För icke beviljade stipendier kommer ansökningarna sparas som längst i 1(ett) år.

Du har rätt att:

  • begära rättelse av felaktig uppgift,
  • begära radering eller begränsning av personuppgifter,

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.

Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter * godkänner du, genom att inge din ansökan, att de personuppgifter du lämnat får behandlas för ovan angivet ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Dessa kan då inte längre läggas till grund för ansökan.

* Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.